Giáo Dục

Unit 6 lớp 8 A closer look 2


Soạn A closer look 2 tiếng Anh lớp 8 mới Unit 6 Folk Tales dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit do HaLong.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 8 Folk Tales A closer look 2 hướng dẫn giải các phần bài tập trang 61 – 62 SGK tiếng Anh 8 chuẩn bị tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Use the past continuous tense correctly and distinguish between the past continuous tense and the simple past tense.

2. Objectives:

Vocab: Characters in a folk tale, adjectives describing characters.

Grammar: The past continuous tense; the simple past tense

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 6 A closer look 2

Grammar

Past Continuous

1. a. Read part of conversation from GETTING STARTED. Pay attention to the underlined part. Đọc đoạn hội thoại từ phần GETTING STARTED. Chú ý đến phần được gạch chân.

Phần này nói về thì Quá khứ tiếp diễn – The past continuous

b. When do you use the past continuous? Can you think of the rule? Chúng ta dùng quá khứ tiếp diễn khi nào? Em có thể tìm ra quy luật không?

Gợi ý

Chúng ta dùng thì quá khứ tiếp diễn để miêu tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói trong quá khứ.

Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn để mô tả một hành động đang diễn ra khi một hành động ngắn hơn khác xảy đến (thì quá khứ đơn được sử dụng cho hành động ngắn hơn này).

2. Complete the following sentences by putting the verbs in brackets in the correct form. Hoàn thành những câu sau bằng cách điền các từ trong ngoặc ở dạng đúng.

Đáp án

1 – was wearing;

2 – were you doing;

3 – was going;

4 – ran;

5 –  was not/wasn’t waiting;

3. a. Use the past continuous and the suggested words to write sentences to describe what was happening in each picture. Dùng quá khứ tiếp diễn và từ gợi ý để viết câu miêu tả sự việc đang xảy ra trong mỗi bức tranh.

Đáp án

1. The servant was spinning in the woods.

2. The girl was picking flowers by the side of the road.

3. The knights were riding their horses to the cattle.

4. Cinderella was dancing with he prince.

5. Saint Giong was flying to heaven.

6. The ogre was roaring with anger.

b. Work in pair. Ask and answer questions about the pictures in a. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi về các bức tranh ở phần a.

Gợi ý

A: What was the servant doing?

B: She was spinning.

A: What was the girl doing?

B: She was picking flowers by the side of the road.

A: What were the knights doing?

B: They were riding their horses to the castle.

A: What was Cinderella doing?

B: She was dancing with the prince.

A: What was Saint Giong doing?

B: He was flying to heaven.

A: What was the ogre doing?

B: It was roaring with anger.

4. Write the correct form of each verb. Use the past continuous or the past simple. Viết hình thức đúng của mỗi động từ. Sử dụng thì quá khứ tiếp diễn hoặc thì quá khứ đơn.

Đáp án

1. was walking, stopped, had

2. was lying, heard, needed

3. heard, was following, started

4. dropped, ate

5. were dancing, left

6. was missing, decided

5. a. Read the fable and put the verbs in brackets into the past simple or the past continuous. Đọc truyện ngụ ngôn và đưa động từ trong ngoặc về thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.

Đáp án

1 – was shining

2 – was sleeping

3 – went

4 – were flying

5 –  opened

6 – fell

b. What is the moral of the fable? Bài học đạo đức của câu chuyện ngụ ngôn này là gì?

Đáp án

Be happy with what you are having.

6. a. Guess what your partner was doing last Sunday at these times. Đoán xem bạn của em đang làm gì vào Chủ Nhật ở những thời điểm sau.

Gợi ý

7.00 a.m. : was doing morning exercises

10.00 a.m. : was helping parent with the lunch

12.00 : was having lunch

3.00 p.m. : was doing homework

5.00 p.m. : was playing football

9.00 p.m. :was watching TV/ was reading books

b. Ask your partner to check your guesses. Hỏi bạn em để kiểm tra dự đoán của mình

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 6 Folk Tales A closer look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,…. được cập nhật liên tục trên HaLong.com.

Bên cạnh việc tương tác với HaLong qua fanpage HaLong.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button