Giáo Dục

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Did you go to the party?


Bài tập tiếng Anh Unit 4 lớp 5: Did you go to the party?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 4 lớp 5 Did you go to the party? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit mới nhất do HaLong.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh Unit 4 Did you go to the party? có đáp án với nội dung bám sát chương trình SGK tiếng Anh 5 mới Unit 4 giúp các em ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp trọng tâm hiệu quả.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 4 SGK tiếng Anh 5 tại:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Did you go to the party?

Complete each word.

1. PRE_EN_

a. S/ T

b. R/ T

c. S/ G

d. N/ T

2. C_K_

a. A/ I

b. A/ E c. E/ A d. A/ O

3. L_N_H

a. U/ G

b. U/ C c. O/ C

d. O/ G

4. IN_ _ TE

a. V/ O

b. V/ E

c. V/ A

d. V/ I

5. TA_E PHOT_S

a. T/ O

b. K/ E

c. K/ O

d. K/ A

Find the redundant letter.

6. Birrthday party

a. I

b. R

c. A

d. T

7. Swweet

a. S

b. E

c. T

d. W

8. Fruit jcuice

a. C

b. F

c. J

d. I

9. Carntoon

a. R

b. N

c. T

d. O

10. Creamn

a. R

b. N

c. M

d. A

Choose the correct answer.

11. ________ did you do at the party? – I ate cream cake.

a. Where b. Who c. What d. How

12. We had a lot of ________ at the school last afternoon.

a. Funny b. Funs c. Funnys d. Fun

13. ___________? – My classmates and some other friends.

a. What did you do at your birthday party?

b. Do you go to the birthday party?

c. Who did you invite to your birthday party?

d. Did you invite My to your birthday party?

14. We ________ hide and seek at home yesterday.

a. Played

b. plays

c. Took

d. Takes

15. Was it Ngoc’s birthday party last night? – ________

a. Yes, It is

b. No, it wasn’t

c. My friends

d. Yes, it wasn’t

16. We ________ these flowers _______ our teachers on our Teacher’s Day.

a. Gave/ on

b. Gaves/ to

c. Gave/ with

d. Gave/ to

17. ___________? – Tug of war.

a. What do you do at the party?

b. Did you play tug of war at the party?

c. What game do you played at the party?

d. What game did you play at the party?

18. They _______ “ Happy Birthday” and danced.

a. Sing

b. Sang

c. Did sing

d. Sangs

19. How did you get to your hometown? – _________

a. I ate nice food and drink

b. I get there with my parents

c. I got there on time

d. I got there by taxi

20. My friends played many games and ______ some sports, too.

a. Did

b. Do

c. Did do

d. Does

21. Did you enjoy the trip? – __________

a. Yes, I did

b. No, I didn’t know

c. No, I wasn’t

d. Yes, I was

22. Do you always go to school in the morning? – _________

a. Yes, I did

b. No, on Thursday I go to school in the afternoon

c. No, I went to school in the afternoon

d. Yes, I’d love to

23. Hoa invited all of the classmates _______ her house.

a. For

b. On

c. To

d. With

24. Where did your family go last week? – _______

a. We visit grandparents

b. We visited at the grandparents

c. We did visit grandparents

d. We visited grandparents

25. __________? – I gave him a comic book.

a. What do you do at his party.

b. What did you do at his party?

c. What present did you give him?

d. What did you give him present?

26. ________ was your parents’ marriage anniversary?

a. Where

b. When

c. How

d. What

27. Last night I ________ the funfair at Tran Phu.

a. Joined

b. Did join

c. Join

d. Joins

28. ______ you and Hoang go to school?

a. What

b. Were

c. Do

d. Did

29. Her mother cleaned the flat, ______ cakes.

a. Made

b. Make

c. Did

d. Do

30. Did Christ come back home yesterday? – _________

a. No, she wasn’t

b. She visited her friend’s house

c. Yes, She didn’t

d. Yes, she did

ĐÁP ÁN

1 – a 2 – b 3 – b 4 – d 5 – c 6 – b 7 – d 8 – c 9 – b 10 – b
11 – c 12 – d 13 – c 14 – a 15 – b 16 – d 17 – d 18 – b 19 – d 20 – a
21 – a 22 – b 23 – c 24 – d 25 – c 26 – b 27 – a 28 – d 29 – a 30 – d

Download bài tập + đáp án tại: Đề thi tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Did you go to the party?. How about you? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,… được cập nhật liên tục trên HaLong.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 – 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button