Wiki

Công ty được tăng, giảm vốn điều lệ trong trường hợp nào?

Việc tăng, giảm vốn điều lệ xảy ra phổ biến khi kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nhân vẫn chưa nắm bắt được doanh nghiệp khi nào thì được tăng giảm vốn điều lệ. Bài viết này share-data.top.vn sẽ chia sẻ cho bạn Công ty được tăng, giảm vốn điều lệ trong trường hợp nào.

1. Vốn điều lệ là gì?

Căn cứ theo Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 thì vốn điều lệ được hiểu như sau:

Như vậy, vốn điều lệ là số tài sản mà công ty có do các thành viên trong công ty đóng góp hoặc cam kết góp để tạo thành quỹ tài sản chung công ty.

2. Trường hợp nào được tăng vốn điều lệ

Theo quy định tại Khoản 1,2 Điều 68 Luật doanh nghiệp 2020 thì công ty được tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau:

Như vậy, doanh nghiệp được tăng vốn điều lệ khi chỉ khi:

  • Tăng vốn góp của thành viên

Trong trường hợp này, phần vốn góp tăng thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Ví dụ, thành viên có phần vốn góp bằng 30% vốn điều lệ của công ty thì sẽ góp thêm tương ứng là 30% số vốn góp thêm vào vốn điều lệ công ty khi tăng vốn điều lệ.

  • Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

Trường hợp này, công ty nhận thêm thành viên mới và số vốn góp của thành viên mới để tăng vốn điều lệ của công ty và ghi nhận vào sổ đăng ký thành viên.

3. Trường hợp nào được giảm vốn điều lệ công ty

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 68 Luật doanh nghiệp 2020 thì Công ty được giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

Như vậy, công ty được giảm vốn điều lệ công ty khi:

  • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên

Nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

Như vậy, trường hợp giảm vốn điều lệ theo cách này phải có điều kiện là công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm và phải đảm bảo việc thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

  • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

Tổ chức lại công ty;

Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty. Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

  • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn

Sau 90 ngày mà có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn như đã cam kết góp thì công ty sẽ phải thực hiện đăng ký giảm vốn điều lệ.

Các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ.

4. Vốn điều lệ tối thiểu là bao nhiêu?

Vốn điều lệ công ty là tổng số vốn của các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty. Sau đó được công ty đăng ký với sở kế hoạch và đầu tư theo nhu cầu hoạt động của công ty.

Đây là khoản vốn được doanh nghiệp tự do đăng ký và không có ràng buộc gì với quy định của pháp luật, người góp vốn sẽ chịu trách nhiệm trên khoản vốn góp của mình. Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu là bao nhiêu, hoặc mức vốn điều lệ công ty tối đa là bao nhiêu khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh bình thường.

Trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của share-data.top.vn. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Quy định về giải thể doanh nghiệp, Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang share-data.top.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button